November 2019 – Prejeli smo verifikacijsko listino

Dne 22. 11. 2019 smo na Dnevih Socialne zbornice Slovenije prejeli verifikacijsko listino za program CIS-Center za informiranje in svetovanje za žrtve nasilja na Gorenjskem in tako vstopili v mrežo javnih socialnovarstvenih programov. V okviru našega društva delujeta še dva programa, in sicer Varna hiša Gorenjske in Materinski dom Gorenjske. Oba programa sta bila verificirana že v letu 2014. 

Socialna zbornica Slovenije na podlagi Zakona o socialnem varstvu vodi postopek strokovne verifikacije socialnovarstvenih programov, ki so se že najmanj tri leta izvajali kot razvojni programi in so strokovno verificirani po postopku, ki ga sprejme socialna zbornica v soglasju z ministrom, pristojnim za socialno varstvo. 

Strokovna verifikacija je postopek strokovne ocene, po katerem se ugotavlja in potrjuje ali se posamezni program izvaja kot socialnovarstveni program opredeljen v mreži javnih socialno varstvenih programov iz resolucije. Strokovna verifikacija je v primerjavi s postopkom izdelave strokovnega mnenja zbornice bistveno zahtevnejši in kompleksni postopek, s katerim se potrdi sposobnost opravljanja določenega socialnovarstvenega programa za daljše časovno obdobje oziroma se mu omogoči vstop v javno mrežo socialnovarstvenih programov.